Nareszcie wakacje
Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się na ogrodzie w cieniu pięknie rozgałęzionego kasztanowca.
2015-06-24 więcej»


Kasztanki – gość honorowy na prezentacjach zespołów tanecznych RYTM w Prudniku
W piątek 19 czerwca nasze Kasztanki wystąpiły jako gość honorowy na XXII Powiatowych Prezentacjach Zespołów Tanecznych RYTM 2015 w Prudniku.
2015-06-19 więcej»


Wyjazd do Teatru Lalki i Aktora w Opolu – Przygody Koziołka Matołka
Wesoła podróż przez świat z fantazją i Koziołkiem Matołkiem.
2015-06-18 więcej»

Archiwum
"Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki ."
Glenn Doman


Co należy rozumieć pod pojęciem wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka –
to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, także – pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

Podstawa Prawna:
 • Art. 71b pkt. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 68, poz. 587)

Art. 71b pkt. 2a ustawy z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty
W przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, oraz w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt. 5, a także w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

§ 2. Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej, w tym specjalnych, w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty, oraz w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponują środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.

§ 3. 1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o którym mowa w art. 71b ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwany dalej "zespołem", jest powoływany przez dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni, wymienionych w § 2.
2. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog;
2) psycholog;
3) logopeda;
4) inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

3. Do zadań zespołu należy w szczególności:
1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka; 2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb; 3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka; 4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

4. Pracę zespołu koordynuje dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni, wymienionych w § 2, albo upoważniony przez niego nauczyciel.

5. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania. § 4. 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
2. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
3. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

§ 5. 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.
2. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni, wymienionych w § 2, w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

§ 6. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:
1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
3) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju jest nowym zadaniem w polskim systemie oświaty , bardzo ważnym z punktu widzenia rozwoju i potrzeb dziecka niepełnosprawnego , a także jego zapobiegania jego ewentualnym przyszłym niepowodzeniom w nauce szkolnej .
 • Zawarte w rozporządzeniu rozwiązania odpowiadają organizacji wczesnego wspomagania przyjętej w krajach unii europejskiej

Cel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Pobudzanie ruchowego , poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka , od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole .

Istota wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Wspomaganie rozwoju dzieci powinno być podjęte jak najwcześniej. Jego istotą jest dostarczanie fachowej, wszechstronnej i systematycznej pomocy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Pomoc udzielana we wczesnym dzieciństwie pozwala nie tylko skutecznie kompensować występujące u dziecka dysfunkcje i deficyty, ale także zapobiega pojawianiu się zaburzeń rozwoju o charakterze wtórnym. Wczesna pomoc musi mieć charakter kompleksowy, tzn. być udzielana zarówno niepełnosprawnemu dziecku, jak i członkom jego rodziny. Problemy rodziców i innych domowników należy traktować jako tak samo ważne, jak zaburzenia w rozwoju dziecka. Wczesna pomoc dąży do optymalizacji funkcjonowania całego układu rodzinnego.

Czy wszystkie dzieci mogą uzyskać pomoc w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

Wczesnym wspomaganiem rozwoju objęte mogą być dzieci, u których rodzice, lekarze lub inni specjaliści rozpoznali symptomy wskazujące, że rozwój dziecka jest zaburzony.

Pomocą obejmuje się dzieci w wieku od 0 do ukończenia 7 roku życia, które są :
a) zagrożone nieprawidłowym rozwojem dzieci z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego,
b) opóźnione w rozwoju psychoruchowym lub upośledzone umysłowo lub/i z niepełnosprawnością sprzężoną w przebiegu różnych jednostek chorobowych :
 • Wrodzonych wad rozwojowych układu nerwowego,
 • Zespołów chorobowych uwarunkowanych genetycznie w tym z aberracji chromosomowymi ( np. Zespół Downa ),
 • Chorób metabolicznych układu nerwowego
 • Jednostek chorobowych , gdzie głównym objawem jest upośledzenie umysłowe oraz upośledzenie umysłowe bez ustalonej etiologii ( np. dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe ),
 • Jednostek chorobowych, gdzie głównym objawem są trwałe dysfunkcje aparatu ruchu,
 • Zespół mikro zaburzeń czynności mózgu o ciężkim przebiegu,
 • zaburzeń integracji sensorycznej o ciężkim przebiegu,
 • zespołów padaczkowych,
 • innych jednostek chorobowych wpływających na nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny,
 • wielorakich niepełnosprawności tzn. upośledzenia umysłowego ze sprzężoną niepełnosprawnością w zakresie słuchu, wzroku, ruchu i innych,

c) z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym bez ustalonej etiologii ,
d) z całościowymi zaburzeniami rozwoju (Autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Retta,
e) niewidome lub słabo widzące,
f) głuche lub słabo słyszące,
g) wielorako niepełnosprawne.

Wczesnym wspomaganiem powinny być objęte dzieci ze wszystkimi problemami rozwojowymi, a w szczególności dzieci

 • z uszkodzonym wzrokiem
 • z uszkodzonym słuchem
 • z niepełnosprawnością ruchowa
 • z niepełnosprawnością umysłową
 • z autyzmem
 • z zaburzeniami zachowania
 • wychowujące się w niekorzystnych warunkach środowiskowych
 • z wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem

Najważniejsze etapy wczesnego wspomagania rozwoju
 • Wczesne wykrycie ryzyka nieprawidłowego rozwoju
 • Wczesna diagnoza
 • Wczesne podjęcie odpowiednich form wspierania

Co powinni zrobić rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko zostało objęte wspomaganiem rozwoju

 • Zgłosić się do poradni psychologiczno- pedagogicznej
 • Wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju
 • Zgłosić się w poradni z dzieckiem na badania w ustalonym terminie
 • Po otrzymaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zgłosić się do najbliższej placówki prowadzącej takie wspomaganie np. poradni psychologiczno-pedagogicznej , przedszkola

projekt i wykonanie  smetek.biz